Kategorie: Informace pro rodiče

Znovu uvedení MŠ do provozu – informace pro zákonné zástupce

Vážení rodiče,

ráda bych Vás oslovila se žádostí o pomoc při kompletaci a uvedení do provozu naší MŠ po rozsáhlé rekonstrukci a přestavbě . Dokončené dílo má být předáno 29.8.2023.

Bude se jednat především o montáž mobiliáře spojené s úklidem.

V případě zájmu prosím o potvrzení termínu a času a to od 30.8.2023 – 1.9.2023 od cca 8,00  – 18,00 hod. na mobil 702 264 011 nebo e.mail na: ms.hercikova@tiscali.cz

Předem děkuji za Vaši ochotu pomoci škole.
S pozdravem

Ivana Müllerová, ředitelka školy

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Oznámení o konání zvláštního zápisu/Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта) зі змінами внесеними поправкою

ve znění novely č. 20/2023 Sb.

№ 20/2023 ЗБ.

Ředitelka mateřské školy / Директор дитячого садка

Mateřská škola, Brno, Herčíkova 21, příspěvková organizace

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2023/24:

2.6.2023 od 10,00-12,00 hod.

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024:

2.6.2023 od 10,00-12,00 hod.

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України. 

Termín zápisu / Дата та час запису:  02. 06. 2023 od 10.00 do 12:00 hod.

Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola, Brno, Herčíkova 21, příspěvková organizace

Předpokládaný počet přijímaných dětí / Орієнтовна кількість дітей:       0

Organizace zápisu / Порядок запису:

  1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

  1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

  1. a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу,

  1. b) vízový doklad dítěte (při jiném, než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

  1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

  1. d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2023 5 let)).

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2023 р. досягли 5 років).

  1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

Kritéria pro přijetí jsou spádový obvod MŠ věk dítěte.

Критеріями прийому є площа відвідування дитячого садка та вік дитини.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – ke stažení / Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу – Завантажити